27 листопада 2012 р.

DKIM

Згідно цієї статті http://www.opennet.ru/base/net/dkim_postfix_amavisd.txt.html налаштував поштовий сервер "Postfix" для підпису повідомлень міткою ідентифікації відправника DKIM за допомогою amavis-new.

До уваги, для реалізації цього потрібно мати можливість додати до DNS запису поштового домену тип запису TXT. Зміст цього запису є публічний ключ.
При отриманні листа поштовим сервером отримувача перевіряється зміст полів електронного листа та зашифровуваний запис DKIM використовуючи публічний ключ. На основі цього робиться висновок чи автентичний відправник чи ні.
Приклад:
host -t txt 20120113._domainkey.gmail.com
;; Truncated, retrying in TCP mode.
20120113._domainkey.gmail.com descriptive text "k=rsa\; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1Kd87/UeJjenpabgbFwh+eBCsSTrqmwIYYvywlbhbqoo2DymndFkbjOVIPIldNs/m40KF+yzMn1skyoxcTUGCQs8g3FgD2Ap3ZB5DekAo5wMmk4wimDO+U8QzI3SD0" "7y2+07wlNWwIt8svnxgdxGkVbbhzY8i+RQ9DpSVpPbF7ykQxtKXkv/ahW3KjViiAH+ghvvIhkx4xYSIc9oSwVmAl5OctMEeWUwg8Istjqz8BZeTWbf41fbNhte7Y+YqZOwq1Sd0DbvYAD9NOZK9vlfuac0598HY+vtSBczUiKERHv1yRbcaQtZFh5wtiRrN04BLUTD21MycBX5jYchHjPY/wIDAQAB"


host -t txt fsm._domainkey.ukr.net
fsm._domainkey.ukr.net descriptive text "v=DKIM1\; g=*\; k=rsa\; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDFdBDhM9CreVoMOKZQRXWa643eIwRqMMBxMiufjFEB9poK+x0G3ZUl0PWciNWeDIfbrMwqX2C3GFBHSLbuUQlYSP9AW/7VPavzdu0eyv2fhc8d7jgaTzkZlz+5rqO9WyAV2apsKrc/Fx41WAMTvtH8+iSpzk/xYvQP5jiUKehJVwIDAQAB"

Немає коментарів:


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready