24 грудня 2014 р.

Skype та проксі сервер. Використовуйте GW!


Якщо у Вас корпоративна мережа з використанням доступу до інтернет за допомогою проксі сервера. То використання програми скайп (Skype), може викласти складності якщо у Вас не використовується шлюз, маршрут default (0.0.0.0/0.0.0.0).
Програма павідь і не робить спроби під'єднатися до проксі сервера.


16 грудня 2014 р.

Windows batch Shadow Copy Volume, create and delete.

За допомогою цього скрипту є можливість створити тіньову копію для диску, зробити резервне копіювання даних, і видалити тіньову копію по закінченню копіювання.

@echo off
rem --- http://lexxai.pp.ua --- 
set tmpfile=tmp.shadow
set disk=e:
vssadmin create shadow /for=%disk% > %tmpfile%

FOR /F "tokens=1,2 delims=:" %%i in ('find "Shadow Copy" %tmpfile%') do (
 if "%%i" == "    Shadow Copy ID" SET SHID=%%j
 if "%%i" == "    Shadow Copy Volume Name" SET SHNA=%%j
)

call :Strip %SHID%
set SHID=%a%
call :Strip %SHNA%
set SHNA=%a%

echo ---------- START BACKUP inside SHADOW COPY --------
echo PATH is %SHNA%
echo ---------- STOP  BACKUP inside SHADOW COPY --------

IF NOT "%SHID%"=="" vssadmin delete shadows /Shadow=%SHID% /Quiet >NUL
del %tmpfile%

goto :EOF

:Strip
set a=%1

:EOF 


Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня...
When you forgot your native language you would become a poor at spirit every day ...

Д.Білоус / D.Bilous
Рабів до раю не пускають. Будь вільним!

ipv6 ready